Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług i produktów TRENEA Joanna Radziszewska,

na stronie trenea.pl

 

 1. Definicje

Administrator – TRENEA Joanna Radziszewska, ul. Wójta Radtkego 42/1, 81-355 Gdynia

Użytkownik – każda osoba: fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze strony  trenea.pl

Zamówienie – wyrażenie woli skorzystania z usług oferowanych przez TRENEA Joanna Radziszewska, oferowanych na stronie trenea.pl, poprzez wypełnienie formularzy umieszczonych na stronie trenea.pl lub poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@trenea.pl.

Zamawiający – Osoba, która złożyła Zamówienie.

Webinar – krótkie szkolenie organizowane i prowadzone przez TRENEA Joanna Radziszewska w Internecie, w czasie rzeczywistym, umożliwiające użytkownikom interakcje z prowadzącym szkolenie.

Szkolenie online – dwu, cztero lub sześciogodzinne szkolenie organizowane i prowadzone przez TRENEA Joanna Radziszewska w Internecie, w czasie rzeczywistym, umożliwiające użytkownikom interakcje z prowadzącym szkolenie.

Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może zapisać się każda chętna osoba, do wyczerpania wszystkich wolnych miejsc.

Szkolenie zamknięte – szkolenie, które zamawia organizacja dla swoich pracowników.

Szkolenie indywidualne – szkolenie organizowanie i prowadzone dla jednej osoby.

Training on the job – trening prowadzony dla jednej osoby, w jej miejscu pracy.

Produkt – każda usługa świadczona przez TRENEA Joanna Radziszewska, w szczególności: profile motywacyjne RMP, profile motywacyjne RSMP, szkolenie online, szkolenie biznesowe, Training on the Job, spotkanie rozwojowe, grupy wsparcia

Serwis – wszystkie produkty/usługi oferowane na stronie trenea.pl.

 

 1. Ogóle zasady korzystania z Serwisu trenea.pl
 1. Użytkownik zamawia usługę poprzez wypełnienie formularza lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@trenea.pl.
 2. Administrator kontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia zamówionej usługi, w szczególności: uzgodnienia ceny, dogodnego terminu, uzyskania danych potrzebnych do wystawienia faktury vat, a w przypadku szkoleń: online, indywidualnych i biznesowych również: potrzeb szkoleniowych, zakresu programu, doboru odpowiedniego trenera prowadzącego oraz miejsca i terminu przeprowadzenia szkolenia.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności czy zapytań dotyczących ustaleń wynikających z punktu 2b Zamawiający powinien się pilnie skontaktować się z Administratorem na adres: biuro@trenea.pl.
 4. W przypadku otwartych szkoleń online oraz webinarów program szkolenia, trener, miejsce i termin podane są przez Administratora jednostronnie z góry, na stronie trenea.pl, w zakładce szkolenia online.
 5. Administrator przeprowadza usługę zgodnie z ustaleniami z punktu 2b lub zgodnie z wcześniej podanymi założeniami dotyczącymi punktu 2d.
 6. Opłata za zamówione Usługi i Produkty TRENEA Joanna Radziszewska oferowane na stronie trenea.pl następuje: 

– w przypadku szkoleń online i webinarów (o ile nie są one bezpłatne, o czym Administrator każdorazowo odrębnie informuje w opisie danej oferty) płatność należy uiścić najpóźniej na trzy dni przed szkoleniem online i webinarem na numer konta bankowego TRENEA Joanna Radziszewska, Bank CREDIT AGRICOLE:  15 1940 1076 3069 2860 0000 0000. O udziale w płatnym szkoleniu online i w płatnym webinarze decyduje  wpłata należności na w/w konto. 

– O udziale w bezpłatnym szkoleniu online i bezpłatnym webinarze decyduje ilość miejsc i kolejność zgłoszeń.

– w przypadku szkoleń biznesowych po przeprowadzonym szkoleniu i po dostarczeniu przez TRENEA faktury vat we wcześniej ustalonym z Zamawiającym odrębnym terminie. W przypadku braku ustalenia takiego odrębnego terminu, płatność następuje w terminie 14 dni, na firmowy rachunek bankowy wskazany na fakturze.

 1. Po przeprowadzonej usłudze Administrator wystawia fakturę vat, w terminie do 7 dni, i wysyła ją poprzez email na adres podany przez Zamawiającego.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe gromadzone przez TRENEA Joanna Radziszewska pozyskiwane są wyłącznie na podstawie wyraźnie udzielonej zgody przez osobę, której dotyczą, w związku z prowadzoną działalnością. Zgoda udzielana jest poprzez wypełnienie formularzy umieszczonych na stronie trenea.pl lub poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@trenea.pl.
 2. Udzielenie zgody na pozyskiwane dane osobowe Użytkownika jest każdorazowo dobrowolne. 
 3. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w TRENEA Joanna Radziszewska znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Wypełniając formularze na stronie trenea.pl lub wysyłając email na stronę: biuro@trenea.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie trenea.pl.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa ogólnego.
 3. W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności należy pisać na adres: biuro@trenea.pl 

                                     Serdecznie zapraszamy do współpracy!